अर्ज करण्याची मुदत संपलेली आहे. याची विध्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी. इतर तपशीलासाठी विभागीय मंडळाशी संपर्क करावा.